Terms and Conditions

Oslo Frimerke- og Myntauksjoner As


Purchase conditions (automatic translation - original below)

1. The auction is public and voluntary. If not stated otherwise, there will be several bidders for the auction.

2. All submitted bids are binding and cannot be later cancelled. The bidder must be 18 years of age, otherwise the parent/guardian must act for the minor and will also be responsible for ensuring that the conditions are observed.

3. All advance bids must be received by the auctioneer before the announced bid deadline in order to be processed. Bids from unknown customers should be accompanied by references, as they may otherwise be rejected

4. Auction assignments are treated with care. However, the auctioneer is not responsible for possible errors and misunderstandings in the purchase assignment.

5. In the case of bidding on behalf of others, the bidder is responsible for meeting the purchase conditions.

6. The auctioneer can refuse people to participate in the auction. and can also retract, regroup, or split objects. In the event of a disagreement during the auction, he can announce new bidding for an object, which means that another person can win the contract (cf. paragraph 11 of the Auctions Act).

7. All bids are submitted in Norwegian kroner. An object is considered sold to the highest bidder. In case of several identical, written bids. Example: Announcement NOK 500 and the three written bids: NOK 600, NOK 700 and NOK 1,200. Bidding will then start at NOK 770, and this will be a concession if no one from the hall bids.

8. In addition to the sale price, there is a 20% fee + costs for packing, forwarding, insurance, postage etc.

9. Any shipment of auction objects takes place at the buyer's risk, with the auctioneer providing the objects with transport insurance.

10. Settlement takes place in cash or with a payment terminal, usually against an advance invoice or cash on delivery. Full payment must be made no later than 10 days after the invoice date. Otherwise, the objects can be sold without further notification, and the buyer is then held responsible for lost commission and reduced sales price as well as costs in connection with any collection, as well as interest.

If the payment deadline is exceeded, we reserve the right to reject bids for subsequent auctions, or we send any future auction purchases as cash on delivery.

11. The auctioneer will exercise care in all descriptions of objects. Each item is deemed genuine and authentic unless otherwise stated.

12. Any complaints must be made in writing and no later than 10 days after the objects have been sent/delivered from us.

13. Visible defects on objects illustrated in the catalog cannot be used as a basis for complaints. Objects containing more than 3 marks cannot be advertised due to minor defects. Collections, bulk goods, kilo goods etc are sold without any form of guarantee. The buyer must accept differences of up to 20% on the specified quantity, catalog value etc. Objects cannot be advertised due to a different description than that printed in the catalogue.

14. The objects are sold as inspected. The buyer is obliged to check that the quality is as described or to consult the specialist he wishes to use within the complaint period of 10 days. A quality assessment will always be subjective and we will expect disagreements in quality views to be addressed immediately.

15. If the buyer wishes to have one or more objects tested by an expert, this is of course fine. However, an extended complaint deadline must be agreed with the auctioneer before the auction takes place. Objects with a certificate can only be advertised if two recognized experts express a different opinion in writing than the original certificate issuer.

16. Complaints cannot be accepted if the object is changed by any form of treatment without prior written permission for such treatment being given by the auctioneer.

17. After 2 months counted from the day of the auction, no claim of any kind can be raised against the auctioneer or consignor in connection with sold objects.

18. THE REGULATIONS ARE INCLUDED IN OUR CATALOGUES, AND BY PLACING A BID - IN WRITING OR IN THE ROOM - THE BIDDING OFFER IS CONSIDERED TO HAVE ACQUIRED AND ACCEPTED THE REGULATIONS.

Kjøpsbetingelser (original)

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst, vil det være flere innleverere til auksjonen.

2. Alle avgitte bud er bindende, og kan ikke senere annulleres. Budgiveren skal være fylt 18 år, ellers må foreldre/verge opptre for den mindreårige og blir også ansvarlig for at vilkårene overholdes.

3. Alle forhåndsbud må være kommet auksjonæren i hende før kunngjort budfrist for å bli behandlet. Bud fra ukjente kunder bør være vedlagt referanser, da de ellers kan bli avvist

4. Auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt. Dog er ikke auksjonæren ansvarlig for mulige feil og misforståelser i kjøpsoppdraget.

5. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

6. Auksjonæren kan nekte personer å delta i auksjonen. og kan også trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Han kan ved uenighet under auksjonen utlyse ny budgiving av et objekt, som gjør at en annen person kan få tilslaget  (jrf auksjons-lovens paragraph 11).

7. Alle bud avgis i norske kroner. Et objekt betraktes som solgt til den som byr høyest. Ved flere like, skriftlige bud. Eksempel: Utrop kr 500,- og de tre skriftlige bud: kr 600,-, kr 700,- og kr 1.200,-. Budgivningen vil da starte på 770,-, og dette vil bli tilslag hvis ikke noen fra salen byr.

8. I tillegg til salgssummen kommer 20 % salær + omkostninger ved pakking, spedisjon, forsikring, porto etc.

9. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, med auksjonæren besørger objektene transport-forsikret.

10. Oppgjør skjer kontant eller med betalingsterminal, vanligvis mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Full betaling skal være skjedd senest 10 dager etter fakturadato. I motsatt fall kan objektene uten ytterligere meddelelse selges, og kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris samt omkostninger i forbindelse med eventuell innkasso, samt renter.

Overskrides betalingsfristen, forbeholder vi oss retten til å avvise bud til senere auksjoner, eller vi sender eventuelle fremtidge auksjonskjøp som postoppkrav.

11. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved alle beskrivelser av objekter. Hvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet.

12. Eventuelle reklamasjoner må gjøres skriftlig og senest innen 10 dager etter at objektene er sendt/levert fra oss.

13. Synlige defekter på objekter som er illustrert i katalogen, kan ikke legges til grunn for reklamasjoner. Objekter som inneholder mer enn 3 merker kan ikke reklameres på grunn av mindre defekter. Samlinger, massevare, kilovare etc selges uten noen from for garanti. Kjøper må godta differenser på inntil 20 % på angitt mengde, katalogverdi etc. Objekter kan ikke reklameres på grunn av annen beskrivelse enn den som er trykket i katalogen.

14.Objektene selges som besiktiget. Kjøperen plikter å sjekke at kvaliteten er som beskrevet eller å konsultere den spesialist han ønsker å bruke innen reklamasjonsfristen på 10 dager. En kvalitetsvurdering vil alltid være subjektiv og vi vil forvente at uenighet i kvalitetssyn blir tatt opp umiddelbart.

15. Ønsker kjøper å få ett eller flere objekter prøvet hos ekspert, er dette selvsagt i orden. Utvidet reklamasjonsfrist skal imidlertid være avtalt med auksjonæren før auksjonen finner sted. Objekter med attest kan bare reklameres hvis to anerkjente eksperter skriftlig gir utttrykk for en annen mening enn den opprinnelige attestutsteder.

16. Reklamasjoner kan ikke godtas om objektet forandres ved noen form for behandling uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse til slik behandling av auksjonæren.

17. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

18. REGLEMENTET ER INNTATT I VÅRE KATALOGER, OG VED AVGIVELSE AV BUD -SKRIFTLIG ELLER I SALEN – ANSEES BUDGIVEREN Å HA GJORT SEG KJENT MED, OG AKSEPTERT REGLEMENTET.

Privacy agreement

Oslo Frimerke- og Myntauksjoner As


Oslo Frimerke- og Myntauksjoner - 4th Auction
June 5th - 6th, 2024

Stamps, postal history, picture postcards, coins and banknotes from Norway and the rest of the world

Short Terms and Conditions

In addition to the sale price, there is a 20% fee + costs for packing, forwarding, insurance, postage etc.

Please note the Terms and Conditions

Lot Start Lot End Starting Time Description

Wednesday June 5th, 2024

1001 1447 15:00 CEST International stamp and coin auction - Part 1

Thursday June 6th, 2024

1448 2182 15:00 CEST International stamp and coin auction - Part 2
Current Auctions
June 5th - 6th, 2024
Oslo Frimerke- og Myntauksjoner - 4th Auction
Stamps, postal history, picture postcards, coins and banknotes from Norway and the rest of the world